คุณสนั่น อังอุบลกุล

ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คุณสุรงค์ บูลกุล

รองประธานกรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณกลินท์ สารสิน

ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ปรึกษาหอการค้าไทย

รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย

ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน / อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ปรึกษาหอการค้าไทย