• คุณสนั่น อังอุบลกุล

  ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน)

 • คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

  ประธานกรรมการ
  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)    

 • คุณสุรงค์ บูลกุล

  รองประธานกรรมการ
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • คุณศรัณยู ชเนศร์

  รองประธานกรรมการบริหาร
  กลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

 • คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

  Public-Private Liaison Director
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

 • คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท สากลธุรกิจเลิศรวมมิตร จำกัด

 • คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

 • คุณศฤงคาร ตั้งประกอบ

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท วงศ์นภัส ค้าเหล็กและวัสดุก่อสร้าง จำกัด

 • คุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)

 • คุณเทพ วงษ์วานิช

  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

   

 • คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์

  ผู้จัดการทั่วไป
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  สาขาประเทศเวียดนาม

 • คุณจริยา จิราธิวัฒน์

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

 • คุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น

   

 • คุณจตุรงค์ บุนนาค

  ประธานสภาธุรกิจไทย – ลาว 
  ทีมประเทศไทยประจำ สปป.ลาว

 • คุณสิทธิรัชต์ ชัยมงคล

  ผู้อำนวยการสายอาวุโส-พัฒนาธุรกิจ เอเชีย
  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

   

 • พญ. นลินี ไพบูลย์

  ประธานกรรมการ
  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
  และบริษัทในเครือ

 • คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท โลจิสติกส์ วัน เอ็กซ์เพรส จำกัด

 • คุณสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เกษตรรุ่งเรืองแทรกเตอร์แอนด์คอมไบท์ จำกัด

 • คุณสมชาติ พงคพนาไกร

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด

 • คุณสุกิจ คงปิยาจารย์

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด

 • คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ไนซ์กรุ๊ป (ไนซ์ แอพพาเรล)

 • คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด