หลักการและเหตุผล

หน่วยงานต่างๆในไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ต่างให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลให้ความรู้และบริการข้อมูลในระดับภาพรวมทางธุรกิจ แต่ยังขาดข้อมูลในระดับกลยุทธ์เชิงลึกด้านการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่สนับสนุนด้านองค์ความรู้ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มีรูปแบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน สามารถดึงทรัพยากรฐานข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายในกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย คณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการค้า การบริการและการลงทุนในต่างประเทศ (D4) จึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันการค้าและการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามความร่วมมือของภาคเอกชนและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ D4 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย มีมติเห็นชอบให้ หอการค้าไทย เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลและบริหารจัดการสถาบัน การค้าและการลงทุนภายใต้ชื่อสถาบัน Advisory Institute for Trade and Investment (AiTi)