1. จัดทำฐานข้อมูลด้านการค้า การลงทุน ที่ทันต่อเหตุการณ์โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMVT
  2. เป็นสถาบันให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนการประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMVT
  3. เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง เผยแพร่ และวิเคราะห์ผลการประชุมงานสัมมนางานวิจัยการลงทุนในอาเซียน ที่จัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันกลุ่มการศึกษา
  4. ให้บริการ วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในประเทศอาเซียน ตามความต้องการ (On demand) ของภาคธุรกิจ
  5. ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้รู้จักพัฒนาฐานข้อมูลของกิจการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูล และสามารถนำไปใช้อย่างยั่งยืนภาย ใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง