Vietnam Economic Factsheet : Q1/2567

FACTSHEET VIETNAM Q1.67

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ขยายตัว 5.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) โดยมีอัตราการเติบโตสูงกว่าไตรมาสแรกของปี 2563-2566 ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ที่ขยายตัว 6.72% ถึงอย่างไรก็ตามการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากความขัดแย้งในทะเลแดง

ด้านการผลิต : ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้และประมง ขยายตัว 2.98%, ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ขยายตัว 6.28% และภาคบริการ ขยายตัว 6.12%

ด้านการใช้จ่าย : การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขยายตัว 4.93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, การสะสมทุนในสินทรัพย์ ขยายตัว 4.69%, การส่งออกสินค้าและบริการ ขยายตัว 18% และการนำเข้าสินค้าและบริการ ขยายตัว 17.08%