สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400, ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02-697-6357

อีเมล: [email protected]