สปป.ลาว-รัสเซีย ตกลงขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน

ผู้นำรัฐบาลสปป.ลาว-รัสเซีย เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในด้านการเงินและการธนาคาร การท่องเที่ยว ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรม การศึกษา สุขภาพ และความมั่นคงด้านข้อมูลระหว่างประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น เวทีสหประชาชาติและอาเซียน แผนความร่วมมือดังกล่าวนี้ได้รับการเห็นชอบร่วมกันระหว่างนาย Andrey Rudenko รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียและคณะผู้แทนรัฐบาลรัสเซีย กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ สปป.ลาว

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freefreenews/freecontent_37_LaosRussia_y24.php