Laos Economic Factsheet : Q3/2562

เศรษฐกิจสปป.ลาว ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

หัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้

  • สถานการณ์เศรษฐกิจประจำไตรมาสที่ 3/2562
  • ดัชนีราคาผู้บริโภค
  • อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินกีบ
  • ทุนสำรองระหว่างประเทศ
  • สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออก
  • สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกของกลุ่มประเทศเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจ สปป.ลาวโดยรวม

ที่มา : CEIC DATA