Myanmar Economic Factsheet : Q3/2562

เศรษฐกิจเมียนมา ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

หัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้

ด้านอุปสงค์

 • มูลค่าการนำเข้าสินค้าอุปโภค (Consumer Goods)
 • ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (Motor Vehicles Registered:Motorcycle)
 • มูลค่าการนำเข้าสินค้าทุน (Capital Goods)
 • การใช้จ่ายของภาครัฐ (Government Spending)
 • การค้าระหว่างประเทศ (X − M)

ด้านอุปทาน

 • มูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง (Raw Materials and Intermediate Goods)
 • จำนวนนักท่องเที่ยว ( Visitor Arrivals )

เครื่องชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

 • ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)
 • อัตราเงินเฟ้อ (inflation)
 • ทุนสำรองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves)
 • อัตราแลกเปลี่ยน  (Foreign Exchange Rate)

ภาคการเงิน

 • ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate)
 • สินเชื่อภายในประเทศ (Domestic Credit)

ที่มา : CEIC Data