Cambodia Economic Factsheet : 2562

เศรษฐกิจกัมพูชา 2562
– ข้อมูลทั่วไป
– เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกัมพูชา
– การเติบโตทางเศรษฐกิจ
– ภาคต่างประเทศ
– ด้านภาครัฐบาล
– ภาคการเงิน
– เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
– ส่วนสรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจกัมพูชา