Laos Economic Factsheet : 2562

หัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้

  • ภาพรวมเศรษฐกิจ
  • ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitiveness Index)
  • ตัวชี้วัดเศรษฐกิจด้านรายจ่าย
  • สถานการณ์การค้าสปป.ลาว ปี 2562
  • ตัวชี้วัดเศรษฐกิจด้านผลผลิต
  • ตัวชี้วัดเสถียรภาพเศรษฐกิจ
  • ตัวชี้วัดเศรษฐกิจด้านการคลังและการเงิน
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจ สปป.ลาว

ที่มา : CEIC DATA, International Monetary Fund (IMF), World Bank และ Bank of the Lao PDR