Get Together Mentor Mentee (07.10.62)

กิจกรรม “Get Together Mentor and Mentee” ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00-21.00 น. ณ โถงอเนกประสงค์ อาคาร 24 ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างมาก จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Mentee และ Mentor ได้พบปะ และทําความรู้จักกันตามกระบวนการ Matching โดย Mentee จะทําการแนะนําตัวเองในรูปแบบของการ Pitching ให้กับ Mentor ได้รู้จัก