เปิดตัวสถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะการค้าและการลงทุน AITI

คุณสนั่น อังอุบลกุล กล่าวว่าในปัจจุบัน ภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการขยายความเชื่อมโยง ทางการค้าและการลงทุน กับกลุ่มประเทศ CLMV ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง ความร่วมมือในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างไทยกับ กลุ่มประเทศ CLMV เพื่อช่วยสร้างความเจริญเติบโตอย่างทั่วถึงและพัฒนาในภูมิภาคร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบัน โดยทาง IMF ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกัมพูชา จะเติบโตขึ้น 6.8% ลาว 7% เมียนมา 6.8% และเวียดนาม 6.5% โดยการเติบโตดังกล่าวจะมาจากการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI) อีกทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2944301