กิจกรรม “สานสัมพันธ์ Mentor และ Mentee : ตะลุย CLMV ตลาดและโอกาสการลงทุนของนักธุรกิจไทย”

📌 Mentee รุ่นที่ 1 กลุ่มประเทศสปป.ลาว และเมียนมา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ Mentor และ Mentee” ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง Mentor และ Mentee ทุกกลุ่มประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00–19.00 น. ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 24 (อาคารใบเรือ) ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการค้าการลงทุนซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากภาครัฐและเอกชนที่เชี่ยวชาญในการทำการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV อาทิ

🔴 “เปิดประสบการณ์การค้า ” โดย คุณพันละคร สีบุญเรื่อง ที่ปรึกษาส่วนตัวรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสปป.ลาว

ผ่านทาง Video Conference

🔴 “เปิดประสบการณ์การค้า ตลาดเมียนมา” โดย คุณกริช  อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

🔴 “การพัฒนาผู้ประกอบการไทย และสิทธิประโยชน์ BOI”  โดย คุณเลิศชาย เอี่ยมไธสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)