Vietnam Economic Factsheet : Q1/2567

FACTSHEET VIETNAM Q1.67

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ขยายตัว 5.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) โดยมีอัตราการเติบโตสูงกว่าไตรมาสแรกของปี 2563-2566 ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ที่ขยายตัว 6.72% ถึงอย่างไรก็ตามการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากความขัดแย้งในทะเลแดง

ด้านการผลิต : ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้และประมง ขยายตัว 2.98%, ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ขยายตัว 6.28% และภาคบริการ ขยายตัว 6.12%

ด้านการใช้จ่าย : การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขยายตัว 4.93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, การสะสมทุนในสินทรัพย์ ขยายตัว 4.69%, การส่งออกสินค้าและบริการ ขยายตัว 18% และการนำเข้าสินค้าและบริการ ขยายตัว 17.08%

Vietnam Economic Factsheet : Q4/2566

FACTSHEET VIETNAM Q4.66

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ขยายตัว 6.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เร่งขึ้นจากการขยายตัว 3.41% ในไตรมาสแรก, 4.25% ในไตรมาสสอง และ 5.47% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

ด้านการผลิต : ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้และประมง ขยายตัว 4.13%, ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ขยายตัว 7.35% และภาคบริการ ขยายตัว 7.29%

ด้านการใช้จ่าย : การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขยายตัว 4.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, การสะสมทุนในสินทรัพย์ ขยายตัว 6.21%, การส่งออกสินค้าและบริการ ขยายตัว 8.68% และการนำเข้าสินค้าและบริการ ขยายตัว 8.76%

Vietnam Economic Factsheet : Q3/2566

FACTSHEET VIETNAM Q3.66

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ขยายตัว 5.33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ซึ่งเป็นการขยายตัวเร็วขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566  (ม.ค.-ก.ย.) ขยายตัว 4.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านการผลิต : ภาคบริการขยายตัว 6.24% ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้และประมง ขยายตัว 3.72% และภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ขยายตัว 5.19%

ด้านการใช้จ่าย : การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขยายตัว 3.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, การสะสมทุนในสินทรัพย์ ขยายตัว 6.61%, การส่งออกสินค้าและบริการ ขยายตัว 2.27% และการนำเข้าสินค้าและบริการ ขยายตัว 1.42%

Vietnam Economic Factsheet : Q2/2566

FACTSHEET VIETNAM Q2.66

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ขยายตัว 4.14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2566 ที่ขยายตัว 3.28%

ด้านการผลิต : ภาคบริการขยายตัว 6.11% ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้และประมง ขยายตัว 3.25% และภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ขยายตัว 2.50%

ด้านการใช้จ่าย : การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขยายตัว 4.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, การสะสมทุนในสินทรัพย์ ขยายตัว 3.22%, การส่งออกสินค้าและบริการ ขยายตัว 5.08% และการนำเข้าสินค้าและบริการ ขยายตัว 4.20%

Vietnam Economic Factsheet : Q4/2565

FACTSHEET VIETNAM Q4.65

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ขยายตัว 5.92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตสูงกว่า 4.7% และ 5.17% ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 และ 2564 แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราการเติบโตในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554-2562

ด้านการใช้จ่าย : การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขยายตัว 7.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, การสะสมทุนในสินทรัพย์ ขยายตัว 5.61%, การส่งออกสินค้าและบริการ ลดลง 6.14% และการนำเข้าสินค้าและบริการ ลดลง 4.83% และดุลการค้า ลดลง 26.38%

 

 

Vietnam Economic Factsheet : Q2/2565

FACTSHEET VIETNAM Q2.65

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ขยายตัว 7.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการขยายตัวเร็วที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี (พ.ศ. 2554-2564) โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวด้านการส่งออกและการผลิต

ส่วน GDP เวียดนาม ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัว 6.42% สูงกว่าอัตราการเติบโตในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (5.74%) แต่ยังต่ำกว่าอัตราการเติบโต 7.28% และ 6.98% ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 และ 2562

โครงสร้างเศรษฐกิจเวียดนาม ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 : ภาคเกษตร ป่าไม้และประมง คิดเป็นสัดส่วน 11.05% ของ GDP, ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 39.30% ของ GDP, ภาคบริการ 40.63% ของ GDP และมูลค่าเพิ่มที่หักลบด้วยภาษีการผลิตสุทธิ 9.02% ของ GDP

ด้านการใช้จ่าย : การอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขยายตัว 6.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, การสะสมทุน ขยายตัว 3.92%, การส่งออกสินค้าและบริการ ขยายตัว 9.10% และการนำเข้าสินค้าและบริการ ขยายตัว 4.41%

Vietnam Economic Factsheet : Q1/2565

FACTSHEET VIETNAM Q1.65

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขยายตัว 5.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าไตรมาสแรกของปีที่แล้วที่ 4.72% I เศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสนี้ หลังทางการเริ่มต้นยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางในเดือน ต.ค.

ด้านการผลิต : ภาคเกษตร ป่าไม้และประมง ขยายตัว 2.45%YoY, ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 6.38%YoY และภาคบริการ 4.58%YoY

ด้านการใช้จ่าย : การอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขยายตัว 3.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, การสะสมทุน ขยายตัว 3.37%, การส่งออกสินค้าและบริการ ขยายตัว 14.28% และการนำเข้าสินค้าและบริการ ขยายตัว 11.36%

 

Vietnam Economic Factsheet : Q4/2564

FACTSHEET VIETNAM Q4.64

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ขยายตัว 5.22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งฟื้นตัวขึ้นจากการหดตัว 6.02% ในไตรมาส 3 I เศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสนี้ หลังทางการเริ่มต้นยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางในเดือน ต.ค.

ด้านการผลิต : ภาคเกษตร ป่าไม้และประมง ขยายตัว 3.16%, ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 5.61% และภาคบริการ 5.42%

ด้านการใช้จ่าย : การอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขยายตัว 3.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, การสะสมทุน ขยายตัว 3.37%, การส่งออกสินค้าและบริการ ขยายตัว 14.28% และการนำเข้าสินค้าและบริการ ขยายตัว 11.36%

Vietnam Economic Factsheet : Q3/2564

FACTSHEET VIETNAM Q3.64

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 หดตัว 6.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นับว่าเป็นการลดลงมากที่สุดตั้งแต่เวียดนามคำนวณและประกาศจีดีพีรายไตรมาสจนถึงปัจจุบัน

ด้านการผลิต : ภาคเกษตร ป่าไม้และประมง ขยายตัว 1.04%, ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง หดตัว 5.02% และภาคบริการ หดตัว 9.28%

ด้านการใช้จ่าย : การอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน หดตัว 2.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, การสะสมทุน ขยายตัว 1.61%, การส่งออกสินค้าและบริการ ขยายตัว 2.51% และการนำเข้าสินค้าและบริการ ขยายตัว 10.75%