Cambodia Economic Factsheet : APRIL 2020

เศรษฐกิจภาพรวมกัมพูชา ณ เดือน เมษายน 2020
– ดัชนีราคาผู้บริโภค
– รายรับรายจ่ายภาครัฐบาล
– นำเข้า ส่งออก
– จำนวนนักท่องเที่ยว
– หนี้สินส่วนบุคคลเพื่อการบริโภค
– หนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยภาคครัวเรือน
– เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
– อัตราแลกเปลี่ยน
– ส่วนสรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจกัมพูชา

CAMBODIA’s Monthly APR 2020

Cambodia Economic Factsheet : MARCH 2020

เศรษฐกิจภาพรวมกัมพูชา ณ เดือน มีนาคม 2020
– ดัชนีราคาผู้บริโภค
– รายรับรายจ่ายภาครัฐบาล
– นำเข้า ส่งออก
– จำนวนนักท่องเที่ยว
– หนี้สินส่วนบุคคลเพื่อการบริโภค
– หนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยภาคครัวเรือน
– เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
– อัตราแลกเปลี่ยน
– ส่วนสรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจกัมพูชา

Cambodia Economic Factsheet : FEBRUARY 2020

เศรษฐกิจภาพรวมกัมพูชา ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2020
– ดัชนีราคาผู้บริโภค
– รายรับรายจ่ายภาครัฐบาล
– นำเข้า ส่งออก
– จำนวนนักท่องเที่ยว
– หนี้สินส่วนบุคคลเพื่อการบริโภค
– หนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยภาคครัวเรือน
– เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
– อัตราแลกเปลี่ยน
– ส่วนสรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจกัมพูชา

Cambodia Economic Factsheet : JANUARY 2020

เศรษฐกิจภาพรวมกัมพูชา ณ เดือน มกราคม 2020
– ดัชนีราคาผู้บริโภค
– รายรับรายจ่ายภาครัฐบาล
– นำเข้า ส่งออก
– จำนวนนักท่องเที่ยว
– หนี้สินส่วนบุคคลเพื่อการบริโภค
– หนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยภาคครัวเรือน
– เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
– อัตราแลกเปลี่ยน
– ส่วนสรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจกัมพูชา

Cambodia Economic Factsheet : December 2019

เศรษฐกิจภาพรวมกัมพูชา ณ เดือน ธันวาคม 2019
– ดัชนีราคาผู้บริโภค
– รายรับรายจ่ายภาครัฐบาล
– นำเข้า ส่งออก
– จำนวนนักท่องเที่ยว
– หนี้สินส่วนบุคคลเพื่อการบริโภค
– หนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยภาคครัวเรือน
– เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
– อัตราแลกเปลี่ยน
– ส่วนสรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจกัมพูชา